Després de l'etapa educativa obligatòria, l'alumnat té al seu abast una sèrie de camins per tal de continuar formant-se i accedir a altres estudis, Aquest és el cas del batxillerat, etapa de dos cursos que obre la porta dels estudis universitaris i de tots els nivells de la Formació Professional.

Al CIDE oferim totes les modalitats de batxillerat, això és, la de ciències, la de lletres (tant la humanística com la social) i la d’art (arts, música i arts escèniques o bé arts plàstiques, imatge i disseny).

Des de les primeres etapes fins que l'alumnat finalitza els seus estudis, el professorat del CIDE té cura de la metodologia d'aprenentatge, i també de l'educació emocional i el suport des de l'orientació. L'etapa del batxillerat és intensa i per aquest motiu, la relació amb el professorat cerca que l'alumnat desenvolupi una sèrie d’habilitats i intel·ligències per al seu futur.

Entre els principals objectius, es troben:

 • Exercir la ciutadania de manera democràtica, adquirir una consciència cívica responsable —inspirada molt especialment en els dret humans—, amb un esperit crític constructiu i fomentar la creació conjunta d’una societat lliure d’injustícies.
 • Resoldre de manera pacífica conflictes personals, familiars i socials, defensant la igualtat efectiva entre els conciutadans, participar en l’erradicació de la violència de gènere i de la discriminació contra les persones amb una discapacitat de qualsevol tipus.
 • Dominar, pel que fa al seus vessants orals i escrits, les llengües catalana i castellana, gaudint d'hàbits com la lectura i l'estudi, per tal de refermar el seu aprenentatge i anar desenvolupant-se des d’un punt de vista personal.
 • Mostrar fluïdesa i correcció en l’ús, almanco, d’una llengua estrangera.
 • Emprar responsablement i també amb solvència les tecnologies digitals i les distintes plataformes de comunicació;  naturalment,  respectant en tot moment la identitat i la privacitat dels altres.
 • Comprendre l’existència de la visió polièdrica del món contemporani, així com els seus principals antecedents històrics.
 • Respectar des del coneixement la cultura de les Illes Balears i, en conseqüència, valorar els drets i les característiques pròpies de la llengua catalana en tots els àmbits.
 • Entendre els trets bàsics de diferents mètodes científics; analitzar, de més a més, la contribució de les ciències i la tecnologia a l’evolució i els canvis històrics i socials.
 • Mostrar una actitud sensible i respectuosa vers el medi ambient.
 • Utilitzar l’esperit emprenedor de manera flexible, creativa i crítica amb confiança en un mateix.
 • Comptar amb la sensibilitat artística, la literatura i uns criteris estètics fonamentats com a font d’enriquiment personal i col·lectiu.
 • Conèixer els beneficis de l’activitat física.

 

Assignatures obligatòries

Assignatures optatives

A continuació compartim una sèrie de recursos que poden resultar d'utilitat per a l'alumnat dels batxillerats, de cara a preparar les seves proves d'accés a la universitat, en el cas que sigui el seu objectiu.

Compartir: