Clàudia Quetglas infermera servei mèdic CIDE

L’actuació immediata d’un professional, en cas d’urgència, ens tranquil·litza a totes i tots.

* Si voleu que durant la seva estada a l’escola, s’administri un medicament al vostre fill/a, heu de dur signat el següent document. En cas contrari, no se’l podrà administrar: autorització per a l’administració de medicaments a l’escola.

*Si el vostre fill/a té al·lèrgia o té una intolerància ha de dur omplert el següent full de protocol de dieta especial o al·lèrgia.

*Si el vostre fill/a ha de dur una dieta especial per motius personals, heu d’omplir el full de protocol de dieta especial per motius personals.

* Si voleu donar de baixa al vostre fill/a d’una dieta especial heu d’omplir el full de protocol de baixa de dieta especial.


El personal del centre rep formació periòdica en primers auxilis.

Quan es produeix un accident, i no es necessària la seva immobilització, s’acompanya l’al·lot al Servei Mèdic on es atès per la infermera. Si es tracta d’incidències menors, els al·lots, prèvia informació als monitors i/o professors, van directament al Servei Mèdic on exposen el seu problema a la infermera. Si es tracta d’un accident més greu, l’al·lot/a rep els primers auxilis per part del professor i/o monitor fins a l’arribada de la infermera.

Si fossen necessàries exploracions complementàries, punts de sutura i/o altra acció no urgent, i la situació general del nin és bona, es criden els pares perquè siguin ells qui duguin al seu fill/a a l’hospital.

L’assegurança mèdica d’enguany té concertada la Clínica Juaneda-Miramar.

Independentment, els pares poden dur-lo a la seva assegurança privada o al centre públic que pertoqui.

Si la situació ho requereix, es crida al servei d’ambulància per a la seva derivació a l’hospital i es comunica als pares.


Què és el programa d’Alerta Escolar?

És un programa que té com objectiu facilitar l’atenció immediata i eficient als alumnes escolaritzats amb patologies cròniques que poden requerir una atenció sanitària durant la jornada escolar, o que degut a la seva patologia pot donar-se una situació d’emergència de risc vital.

Les malalties cròniques que s’inclouen en el Programa són:
– Diabetis
– Epilèpsia
– Cardiopatia congènita
– Anafilaxi (al·lèrgia alimentaria, làtex i picades)
– Asma

Qui s’encarrega de determinar si l’alumne ha de formar part del Programa Alerta Escolar i fer el registre del cas?

El pediatre o metge especialista. Els professionals sanitaris lliuraran a la família la clàusula de protecció de dades i el pla d’actuació del Programa Alerta Escolar. El centre educatiu ha de rebre una còpia d’aquests documents.

Si existeix necessitat d’administració de medicació durant la jornada escolar, la família facilitarà l’informe mèdic, la medicació i el centre educatiu la custodiarà.

L’assegurança escolar (amb la companyia MGS Seguros y Reaseguros, S. A) té, enguany, com a centre de referència la clínica Juaneda-Miramar.

L’assegurança escolar cobreix els accidents que es produeixen durant l’horari escolar. També estan incloses les activitats extraescolars, les excursions, les acampades i els viatges organitzats pel Col·legi i l’assistència bàsica en viatges.

En cas de necessitar autorització per la realització d’alguna prova extra, cal informar per email al’escola.

Per a més informació, aquí teniu la pòlissa d’assegurança actual dels alumnes en format PDF (document de 2016-2017, actualitzar??).

Compartir: