L’educació secundària obligatòria és una etapa educativa que constitueix, juntament amb l’educació primària i els cicles formatius de grau bàsic, l’educació bàsica. Consta de 4 cursos i nosaltres comptam amb 5 unitats de cada curs. A 3r i 4t d’ESO disposam d’una aula a cada nivell per desenvolupar programes específics de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat, com és el cas del Programa de Diversificació Curricular (PDC).

El seu objectiu és proporcionar a l’alumnat els coneixements i la preparació necessària per continuar els seus estudis postobligatoris ja siguin de Batxillerat com de Cicles Formatius de Grau Mitjà.

Amb el títol de graduat que s’obté a l’ESO es pot accedir també al mercat laboral, si bé la pràctica totalitat del nostre alumnat continua la seva formació acadèmica en nivells postobligatoris.

Programes educatius, inclusió i participació

És una etapa apassionant plena de reptes físics, emocionals i intel·lectuals. És per aquest motiu que tenim cura de la convivència i benestar dels alumnes com a base per el seu desenvolupament apostant per programes propis com el Programa d’alumnat COM (que unifca els programes d’alumnat cibermentor, observador de la convivència i mediador) Mitjançant un treball en xarxa on reben formació i posteriorment formen als més petits, feim partícips a l’alumnat en la resolució de conflictes que es donen al centre. Té un pes important la figura del Coordinador de convivència i benestar que entre altres funcions dinamitza aquest programa.

Un altre programa propi és el Programa d’educació emocional que compta amb la figura de l’educador emocional qui fa intervencions dins les aules als diferents grups classe i a nivell individual amb l’objectiu de donar-los eines i ajudar-los en la seva gestió emocional.

La inclusió educativa, entesa com l’atenció personalitzada als alumnes i a les seves necessitats que passa per fer un bon seguiment i atenció a les famílies tant des del departament d’orientació com des de la tutoria. El departament d’orientació compta amb orientadors i especialistes referents a cada nivell que treballen de forma conjunta amb els equips docent. Per una millora atenció a la diversitat adoptam diferents mesures organitzatives com poden ser desdoblaments a certs cursos per disminuir ratios.

El foment de la participació dels alumnes en la vida del centre formen part del nostre projecte.

Dins el pla d’acció tutorial fomentam l’educació per a la salut, inclosa l’afectiva i sexual, el respecte mutu i la cooperació entre iguals, valors i actituds que permeti al nostre alumnat desenvolupar-se com a persones.

Orientació i comunicació

L’orientació personal, educativa i professional dels alumnes és fonamental a l’etapa i la duim a terme de forma conjunta equips docents, departament d’orientació i famílies amb l’objectiu que els nostres joves puguin escollir el que més escollir el camí acadèmic més adequat en funció d’aptituds, interessos i dels estudis que volen cursar en acabar l’etapa.

Orientaline El Orienta CIDE
Clic per obrir El Orienta

 

La comunicació fluida entre família i escola és imprescindible Per falicitar aquesta comunicació comptam amb una sèrie d’eines (Gestib, classroom …) que a la vegada ajuden a l’organització de l’alumnat. 

La formació permanent del professorat (situacions d’aprenentatge, aprenentatge cooperatiu, avaluació formativa, noves tecnologies, acompanyament a l’adolescència…) és fonamental per oferir un ensenyament de qualitat i actualitzat. 

La presèncìa de les noves tecnologies dins les aules d’una manera equilibrada, com un recurs educatiu  ens permet treballar la competència digital reforçant l’ús ètic d’aquestes. 

Projecte d’internacionalització que inclou, l’ERASMUS+, que actualment consta de dues accions a 3r de l’ESO una estada de llarga durada (un trimestre) i una estada en grup reduït de curta durada (una setmana) a un país estranger i la possibilitat de presentar-se als exàmens oficials, mitjançant l’EOIES, per tal d’acabar la formació en el centre amb un títol oficial d’anglès i/o alemany.

[Versió revisada el 10 d’abril de 2024.]

Compartir: