El Consell Escolar estarà constituït per:

 1. El director o la directora.
 2. Tres representants del titular del centre.
 3. Quatre representants del professorat.
 4. Quatre representants de mares, pares o persones tutores de l’alumnat, que es triaran per i d’entre l’alumnat. Una de les persones representants dels pares serà designat per l’APIMA més representativa del centre.
 5. Dos representants de l’alumnat elegits per i d’entre ell, a partir del primer curs d’educació secundària obligatòria.
 6. Una persona representant del personal d’administració i serveis.
 7. A les deliberacions del Consell escolar hi podran assistir, amb veu però sense vot, sempre que siguin convocats, altres membres de la comunitat escolar (alumnes, pares o professors).

Eleccions i renovació

 1. Les eleccions dels membres del Consell Escolar es faran durant el primer trimestre del curs acadèmic.
 2. Es renovarà per meitats, cada dos anys, de forma alternativa d’acord amb la normativa vigent.
 3. Els membres de la comunitat escolar només podran ser elegits pel sector corresponent i només podran ser candidats per a la representació d’un sector, encara que pertanyin a més d’un.

Correspon al Consell Escolar

 • Intervenir en la designació i cessament del director del centre d’acord amb l’article 59 de la LODE.
 • Intervenir en la selecció i comiat del professorat, d’acord amb el punt 7 de la disposició final primera de la LOPEG.
 • Participar en el procés d’admissió d’alumnes garantint la subjecció a les normes sobre aquest.
 • Resoldre els assumptes de caràcter greu plantejats en matèria de disciplina dels alumnes.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetlar perquè s’atenguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director
  corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquen greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares o tutors, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, en el seu cas, les mesures oportunes.
 • Aprovar, a proposta del titular, el pressupost en allò que fa referència tant als fons provinents de l’administració com a les quantitats autoritzades, així com la rendició anual de comptes.
 • Aprovar i avaluar la programació general del centre que amb caràcter anual elaborarà l’equip directiu.
 • Proposar, en el seu cas, a l’administració l’autorització per establir percepcions als pares dels alumnes per a la realització d’activitats escolars complementàries.
 • Establir criteris sobre la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les quals el centre pugui aportar la seva col·laboració.
 • Establir relacions de col·laboració amb altres centres, amb fins culturals i educatius.
 • Aprovar, a proposta del titular, el reglament de règim intern.
 • Supervisar la marxa general del centre en els aspectes administratius i docents.
 • Participar en l’aplicació de la línia pedagògica global del centre i elaborar les directrius per a la programació i desenvolupament de les activitats escolars complementàries, extraescolars, sortides i serveis escolars.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 • Aprovar, si cal, a proposta del titular, les aportacions dels pares dels alumnes per a la realització d’activitats extraescolars i els serveis escolars quan així ho hagin determinat les administracions educatives.

Règim de funcionament

a) Les reunions del Consell Escolar se celebraran en el dia i hora que possibilitin l’assistència de tots els seus membres.
Per a les reunions ordinàries, el Director enviarà als membres del Consell Escolar, amb una antelació mínima d’una setmana, la convocatòria i la documentació que ha de ser objecte de dissensió i, si cal, d’aprovació. Podran realitzar-se convocatòries extraordinàries amb una antelació de 48 hores, quan la naturalesa dels assumptes a tractar ho aconselli.
b) El Consell Escolar es reunirà, al manco, una vegada al trimestre sempre que ho convoqui el Director o ho sol·liciti, al menys, un terç dels seus membres. En tot cas, serà preceptiva, a més, una reunió a principi de curs i una altra a final de curs. L’assistència a les sessions del Consell Escolar serà obligatòria per a tots els seus
membres.
c) El Consell Escolar adoptarà els acords per majoria simple excepte en els casos següents:

 • Elecció del Director i aprovació dels pressupostos i de la seva execució, que es realitzarà per majoria absoluta.
 • Aprovació del projecte educatiu i del reglament de règim intern, així com les seves modificacions, que es realitzarà per majoria de dos terços.

Comissions del Consell Escolar

El Consell Escolar constituirà les següents comissions:

 • Comissió de convivència.
 • Comissió d’admissió d’alumnes, formada pel director del centre, un pare i un representant de secretaria.
Compartir: