Cap del departament: Sebas Aragonés

Als estudis de Formació Professional són d’aplicació les mesures de caràcter excepcional indicades a la  Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de novembre de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional

IEA 23-24

Curs Mòdul Professorat
1r IEA
Automatismes industrials Llorenç Colom
Electrònica Josep Frontera
Electrotècnia Sebastià Aragonés
Instal·lacions elèctriques interiors Antoni Ferragut
Formació i orientació laboral Juan Miguel Miró
2n IEA
Instal·lacions de distribució Llorenç Colom
Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis Josep Frontera
Instal·lacions solars fotovoltaiques Sebastià Aragonés
Instal·lacions domòtiques Josep Frontera
Màquines elèctriques Sebastià Aragonés
Empresa i iniciativa emprenedora Juan Miguel Miró
Formació en Centres de Treball (FCT) Llorenç Colom
Compartir: