Cap del departament: Jaume Barceló

ESO 23-24:

Curs Assignatura Professorat
1r ESO A, B, C, D
Llengua catalana i literatura
Antònia Homar
1r ESO E i F Eloi Pocoví
2n ESO A i B
Llengua catalana i literatura
Antònia Homar
2n ESO C Eloi Pocoví
2n ESO D i E Maria del Mar Verd
2n ESO F Eloi Pocoví
3r ESO A, B, C, D i E Llengua catalana i literatura Maria del Mar Verd
4t ESO A, B, C i D
Llengua catalana i literatura
Tomeu Amengual
4t ESO E Eloi Pocoví

Els àmbits corresponents al PDC (Programa de diversificació curricular) i al PMAR (Programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat), es troben al següent enllaç.

BATX 23-24:

Curs Assignatura Professorat
1r Batxillerat A
Llengua Catalana i Literatura
Jaume Barceló
1r Batxillerat B Tomeu Amengual
1r Batxillerat C i D Patrícia Mir
1r Batxillerat Treball de recerca Patrícia Mir
1r Batxillerat Treball de recerca Tomeu Amengual
1r Batxillerat Literatura Universal Patrícia Mir
2n Batxillerat A, B i C Llengua Catalana i Literatura Jaume Barceló

LOMLOE: Trobareu les situacions d’aprenentatge als Classrooms de cada una de les assignatures.

PT – Professorat de pedagogia terapèutica (Departament d’Orientació): Lluïsa Llinàs.

Manifest per la llengua de les cooperatives d’ensenyament

Les cooperatives d’ensenyament de les Illes Balears manifesten en el seus trets d’identitat que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, és la llengua vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge dels seus centres educatius. Les escoles cooperatives assumeixen que la llengua catalana s’ha d’emprar habitualment a tots els contextos del centre, és a dir, com eina bàsica de relació entre tots els seus membres de la comunitat educativa, en la gestió i en les comunicacions externes. També s’han de crear situacions en què s’usi més enllà del recinte escolar amb la intenció de posar-la al mateix nivell que la resta de llengües d’àmbits europeus.

Argumentari ensenyament en català per a tothom

 ENSENYAMENT EN CATALÀ PER A TOTHOM, GARANTIA DE QUALITAT I DE COHESIÓ SOCIAL

El nostre centre, Cooperativa d’ensenyament CIDE, fa ensenyament en català perquè és la llengua del territori, de Palma i de Mallorca.

L’escola no vol infants separats per raons de llengua; els vol mesclats i que tots participin de les mateixes experiències i convisquin culturalment junts i enriquits amb les aportacions de tots.

Per avançar pedagògicament i socialment l’escola disposa d’un projecte educatiu integrador, que afavoreix la cohesió, no discrimina ningú i ha estat aprovat pel consell escolar del centre. Les primeres experiències en dues línies molt prest es van haver d’arraconar perquè separaven l’alumnat en classes socials ben diferenciades.

Compartir: