Comunicat per a famílies sobre el final de curs (20 de maig)

 

Benvolgudes famílies,

Ens posam en contacte amb vosaltres per traslladar-vos oficialment les darreres informacions respecte a com la situació esdevinguda pel COVID-19 afectarà el final del curs actual.

Segons les darreres instruccions de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears, el retorn a les classes presencials està finalment descartat durant el curs 2019-20, contràriament a les informacions anteriors que xerraven del retorn voluntari dels alumnes d’alguns nivells educatius.

El que sí permeten les instruccions de la institució balear és que els alumnes de 6è d’Educació Primària, 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i 2n de Cicles Formatius que ho necessitin puguin assistir (amb cita prèvia) a mantenir una tutoria amb algun dels seus mestres o professors, el seu tutor o l’orientador del seu curs (individualment o en grups mai superiors als cinc alumnes i mantenint les pertinents mesures de protecció i higiene) a partir del 27 de maig. Per tal de demanar aquesta cita prèvia, es contactarà directament amb el mestre, professor o orientador pertinent per correu electrònic, amb el qual s’acordarà data i hora.

Òbviament, i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, encara que estam potenciant les mesures de protecció i higiene, s’han d’abstenir d’assistir al centre aquells alumnes amb malalties cròniques que puguin suposar un risc davant el COVID-19 (excepte que comptin amb la valoració prèvia del seu equip de salut de referència), així com també aquells que en el seu àmbit familiar tenen qualque cas positiu de coronavirus. Tots els alumnes que assisteixin al centre s’han de prendre la temperatura abans de sortir de casa i no acudir al centre en cas de tenir febre.

Recordau que, en qualsevol cas, i amb l’objectiu de limitar el moviment de la població al màxim, tots els nostres docents estan a la disposició dels seus alumnes mitjançant correu electrònic, podent també concretar tutories virtuals (mitjançant Google Meet) sempre que fos necessari. Es recomana emprar aquest sistema quan sigui possible.

En el cas que qualque alumne hagi d’assistir al centre per una tutoria que no es realitzi de forma virtual, vos informam que hem extremat les mesures de protecció i higiene. L’alumne que vulgui assistir al centre rebrà per correu electrònic unes instruccions oficials de la Conselleria que haurà de confirmar haver rebut i entès (com tosir i esternudar per protegir-se i protegir els altres, com usar correctament la mascareta, com rentar-se les mans per protegir-se i protegir els altres…). Es recomana que l’alumne vengui al centre amb mascareta; en cas contrari, se li subministrarà a l’entrada de l’escola, on també es disposarà de gel o solució hidroalcohòlica per netejar-se les mans abans d’entrar al centre.

L’entrada i sortida del centre sempre haurà de realitzar-se per l’escala principal i la trobada amb el mestre o professor es realitzarà al pati cobert, des d’on es traslladaran a una de les aules del 2n pis preparades per a aquestes tutories (aules grans i sempre amb bona ventilació). Es procurarà mantenir sempre la distància de seguretat de dos metres.

Dins la potenciació de les mesures d’higiene, tots els espais del centre que són susceptibles de ser emprats des del moment en què s’iniciï aquest sistema de tutories han estat desinfectats per una empresa certificada i hem potenciat la neteja de l’escola per tal que els espais emprats siguin higienitzats després de ser utilitzats. De la mateixa manera, el bany del pis on es produiran les tutories (l’únic que estarà disponible al centre) serà netejat periòdicament i comptarà amb sabó per a la correcta neteja de mans.

La visita de famílies al centre no està encara permesa durant aquesta fase de la desescalada (excepte casos molt excepcionals, i amb el vist i plau de la Direcció), però recordau que podeu contactar amb qualsevol mestre o professor si voleu qualsevol informació o mantenir una tutoria virtual amb ells. En aquest sentit, i segons les instruccions rebudes, vos informam també que no és encara possible que assistigueu al centre per recollir material dels vostres fills. La nostra intenció és, sempre que les autoritats així ho permetin, donar-vos aquesta possibilitat durant la fase 4 de la desescalada (que té com a data prevista d’inici el dia 22 de juny, si bé pot variar segons l’evolució de la pandèmia). Vos donarem més informació al respecte més endavant.

Òbviament, la formació dels vostres fills i filles continua de manera telemàtica fins al darrer dia lectiu del present curs escolar (19 de juny). És molt important que els alumnes continuïn amb una rutina de feina diària, que també els ajudarà a consolidar aquells coneixements i competències que necessitaran per continuar la seva formació el pròxim curs.

Com s’ha informat a totes les famílies d’Educació Primària o els alumnes d’Educació Secundària, respecte a l’avaluació del 3r trimestre del curs actual, la feina realitzada a casa durant aquest període de classes telemàtiques pot millorar la qualificació que els alumnes ja tenien abans d’aquesta situació de confinament (que mai es podrà veure reduïda per la situació actual). 

El pròxim curs, per descomptat, si bé sempre a l’espera de rebre instruccions oficials, es tendrà en compte aquesta situació d’excepcionalitat a l’hora d’iniciar les classes, tant des d’un punt de vista emocional com educatiu i organitzatiu, tenint en compte, per exemple, tots aquells continguts que no s’hagin pogut treballar durant el curs actual.

Com sempre, vos continuarem informant de qualsevol novetat mitjançant els canals oficials: la pàgina web www.cide.es, i les xarxes socials (Facebook Col·legi CIDE Cooperativa d’Ensenyament, Twitter @CooperativaCIDE, i Instagram col.legi_cide). 

Agraïm a tota la comunitat educativa el seu suport, comprensió i col·laboració durant aquest període de temps complicat per a tots.

 

Atentament,

La Direcció i el Consell Rector de la Cooperativa CIDE

 

 

Estimadas familias:

Nos ponemos en contacto con ustedes para trasladarles oficialmente las últimas informaciones respecto a cómo la situación producida por el COVID-19 afectará al final del curso actual.

Según las últimas instrucciones de la Conselleria de Educación de las Islas Baleares, la vuelta a las clases presenciales está finalmente descartada durante el curso 2019-20, contrariamente a las informaciones anteriores que planteaban el regreso voluntario de los alumnos de algunos niveles educativos.

Lo que sí permiten las instrucciones de la institución balear es que los alumnos de 6º de Educación Primaria, 4º de ESO, 2º de Bachillerato y 2º de Ciclos Formativos que lo necesiten puedan asistir (con cita previa) a mantener una tutoría con alguno de sus maestros o profesores, su tutor o el orientador de su curso (individualmente o en grupos nunca superiores a los cinco alumnos y manteniendo las pertinentes medidas de protección e higiene) a partir del 27 de mayo. Para solicitar esta cita previa, se contactará directamente con el maestro, profesor u orientador pertinente por correo electrónico, con el cual se acordará fecha y hora.

Obviamente, y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, aunque estamos potenciando las medidas de protección e higiene, han de abstenerse de asistir al centro aquellos alumnos con enfermedades crónicas que puedan suponer un riesgo frente al COVID-19 (excepto que dispongan de la valoración previa de su equipo de salud de referencia), así como también aquellos que en su ámbito familiar tengan algún caso positivo de coronavirus. Todo los alumnos que asistan al centro deben tomarse la temperatura antes de salir de casa y no acudir al centro en caso de tener fiebre.

Recuerden que, en cualquier caso, y con el objetivo de limitar el movimiento de la población al máximo, todos nuestros docentes están a disposición de sus alumnos mediante correo electrónico, pudiendo también concretar tutorías virtuales (mediante Google Meet) siempre que sea necesario. Se recomienda utilizar este sistema cuando sea posible.

En caso de que algún alumno tenga que asistir al centro para una tutoría que no se realice de forma virtual, os informamos que hemos extremado las medidas de protección e higiene. El alumno que quiera asistir al centro recibirá por correo electrónico unas instrucciones oficiales de la Conselleria que deberá confirmar haber recibido y entendido (cómo toser y estornudar para protegerse y proteger a los demás, cómo usar correctamente la mascarilla, cómo limpiarse las manos para protegerse y proteger a los demás…). Se recomienda que el alumno venga al centro con mascarilla; en caso contrario, se le proporcionará en la entrada del colegio, donde también se dispondrá de gel o solución hidroalcohólica para limpiarse las manos antes de entrar en el centro.

La entrada y salida del colegio se tendrá que realizar por la escalera principal y el encuentro con el maestro o profesor se realizará en el patio cubierto, desde donde se trasladarán a una de las aulas del 2º piso preparadas para estas tutorías (aulas grandes y siempre con buena ventilación). Se procurará mantener siempre la distancia de seguridad de dos metros.

En cuanto a la potenciación de las medidas de higiene, todos los espacios del centro que son susceptibles de ser utilizados desde el momento en que se inicie este sistema de tutorías han sido desinfectados por una empresa certificada y hemos potenciado la limpieza del colegio para que los espacios utilizados sean higienizados después de ser usados. De la misma manera, el baño del segundo piso donde se producirán las tutorías (el único que estará disponible en el centro) será limpiado periódicamente y contará con jabón para la correcta limpieza de manos.

La visita de familias al centro no está todavía permitida en esta fase de la desescalada (excepto casos muy excepcionales, y con el visto bueno de la Dirección), pero recuerden que pueden contactar con cualquier maestro o profesor si quieren cualquier información o mantener una tutoría virtual con ellos. En este sentido, y siguiendo las instrucciones recibidas, les informamos también que no es aún posible que asistan al centro para recoger material de sus hijos. Nuestra intención es, siempre que las autoridades así lo permitan, darles esta posibilidad durante la fase 4 de la desescalada (que tiene como fecha prevista de inicio el día 22 de junio, si bien puede variar según la evolución de la pandemia). Les daremos más información al respecto más adelante.

Obviamente, la formación de sus hijos e hijas continúa de manera telemática hasta el último día lectivo del presente curso escolar (19 de junio). Es muy importante que los alumnos continúen con una rutina de trabajo diario, que también les ayudará a consolidar aquellos conocimientos y competencias que necesitarán para continuar su formación el próximo curso.

Tal como se ha informado a todas las familias de Educación Primaria o a los alumnos de Educación Secundaria, respecto a la evaluación del 3r trimestre del curso actual, el trabajo realizado en casa durante este periodo de clases telemáticas puede mejorar la calificación que los alumnos ya tenían antes de esta situación de confinamiento (que nunca se podrá ver reducida por la situación actual). 

El próximo curso, por supuesto, si bien siempre a la espera de recibir instrucciones oficiales, se tendrá en cuenta esta situación de excepcionalidad para el inicio de las clases, tanto desde un punto de vista emocional como educativo y organizativo, teniendo en cuenta, por ejemplo, todos aquellos contenidos que no se hayan podido trabajar durante el curso actual.

Como siempre, les continuaremos informando de cualquier novedad mediante los canales oficiales: la página web www.cide.es, y las redes sociales (Facebook Col·legi CIDE Cooperativa d’Ensenyament, Twitter @CooperativaCIDE, e Instagram col.legi_cide). 

Agradecemos a toda la comunidad educativa su apoyo, comprensión y colaboración durante este periodo de tiempo complicado para todos.

 

Atentamente,

La Dirección y el Consejo Rector de la Cooperativa CIDE

Compartir: