Comunicat sobre la Fase 3

Benvolgudes famílies,

Ens posam en contacte amb vosaltres per comunicar-vos les adaptacions que es duran a terme una vegada s’iniciï la fase 3 de la desescalada, el proper dilluns dia 8 de juny.

Segons les darreres instruccions de la Conselleria d’Educació, les classes habituals continuaran realitzant-se de manera telemàtica. No obstant això, es permet que els alumnes que ho necessitin puguin assistir (amb cita prèvia) a mantenir una tutoria o activitat de reforç amb algun dels seus mestres o professors, el seu tutor o l’orientador del seu curs (individualment o en grups mai superiors als 10 alumnes, tenint en compte que s’han de garantir 4 m2 per alumne, i mantenint les pertinents mesures de protecció i higiene). Per tal de demanar aquesta cita prèvia, es contactarà directament amb el mestre, professor o orientador pertinent per correu electrònic, amb el qual s’acordarà data i hora.

Tal com ja vos vàrem informar a l’anterior comunicat, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, encara que estam potenciant les mesures de protecció i higiene, s’han d’abstenir d’assistir al centre aquells alumnes amb malalties cròniques que puguin suposar un risc davant el COVID-19 (excepte que comptin amb la valoració prèvia del seu equip de salut de referència), així com també aquells que en el seu àmbit familiar tenen qualque cas positiu de coronavirus. Tots els alumnes que assisteixin al centre s’han de prendre la temperatura abans de sortir de casa i no acudir al centre en cas de tenir febre.

Recordau que, en qualsevol cas, i amb l’objectiu de limitar el moviment de la població al màxim, tots els nostres docents estan a la disposició dels seus alumnes mitjançant correu electrònic, podent també concretar tutories o activitats de reforç virtuals (mitjançant Google Meet) sempre que fos necessari. Es recomana emprar aquest sistema quan sigui possible.

En el cas de realitzar una tutoria o activitat de reforç al centre, vos informam que aquestes sessions tindran una durada d’una hora. Per complir amb les mesures de protecció i higiene necessàries, respectau els horaris acordats amb el mestre o professor i procurau ser puntuals tant a l’entrada com a la sortida de l’alumne. Els alumnes no podran quedar al centre ni romandre pels patis fora de l’hora acordada per a aquesta reunió.

A més a més, vos recordam que hem extremat les mesures de protecció i higiene. L’alumne que vulgui assistir al centre rebrà per correu electrònic unes instruccions oficials de la Conselleria que haurà de confirmar haver rebut i entès (com tosir i esternudar per protegir-se i protegir els altres, com usar correctament la mascareta, com rentar-se les mans per protegir-se i protegir els altres…). Es recomana que l’alumne vengui al centre amb mascareta; en cas contrari, se n’hi subministrarà una a l’entrada de l’escola, on també es disposarà de gel o solució hidroalcohòlica per netejar-se les mans abans d’entrar.

L’entrada i sortida del centre sempre haurà de realitzar-se per l’escala principal i la trobada amb el mestre o professor es realitzarà al pati cobert, des d’on es traslladaran a una de les aules preparades per a aquestes tutories (aules grans i sempre amb bona ventilació). Es procurarà mantenir sempre la distància de seguretat de dos metres.

Dins la potenciació de les mesures d’higiene, tots els espais del centre que són susceptibles de ser emprats des del moment en què s’iniciï aquest sistema de tutories i activitats de reforç han estat desinfectats per una empresa certificada i hem potenciat la neteja de l’escola per tal que els espais emprats siguin higienitzats després de ser utilitzats. De la mateixa manera, els banys disponibles seran netejats periòdicament i comptaran amb sabó per a la correcta neteja de mans.

La visita de famílies al centre no està encara permesa durant aquesta fase de la desescalada (excepte casos molt excepcionals, i amb el vist i plau de la Direcció), però recordau que podeu contactar amb qualsevol mestre o professor si voleu qualsevol informació o mantenir una tutoria virtual amb ells. En aquest sentit, i segons les instruccions rebudes, vos informam també que no és encara possible que assistigueu al centre per recollir material dels vostres fills. La nostra intenció és, sempre que les autoritats així ho permetin, donar-vos aquesta possibilitat durant la fase 4 de la desescalada (que té com a data prevista d’inici el dia 22 de juny, si bé pot variar segons l’evolució de la pandèmia). Vos donarem més informació al respecte més endavant.

Com sempre, vos continuarem informant de qualsevol novetat mitjançant els canals oficials: la pàgina web www.cide.es, i les xarxes socials (Facebook Col·legi CIDE Cooperativa d’Ensenyament, Twitter @CooperativaCIDE, i Instagram col.legi_cide). 

Agraïm a tota la comunitat educativa el seu suport, comprensió i col·laboració durant aquest període de temps complicat per a tots.

 

Atentament,

La Direcció i el Consell Rector de la Cooperativa CIDE

 

 

Estimadas familias:

Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles las adaptaciones que se llevarán a cabo una vez se inicie la fase 3 de la desescalada, el próximo lunes 8 de junio.

Según las últimas instrucciones de la Conselleria de Educación, las clases habituales continuarán realizándose de manera telemática. No obstantes, se permite que los alumnos que lo necesiten puedan asistir (con cita previa) a mantener una tutoría o actividad de refuerzo con alguno de sus maestros o profesores, su tutor o el orientador de su curso (individualmente o en grupos nunca superiores a los diez alumnos, teniendo en cuenta que se tienen que garantizar 4 m2 por alumno, y manteniendo las pertinentes medidas de protección e higiene). Para solicitar esta cita previa, se contactará directamente con el maestro, profesor u orientador pertinente por correo electrónico, con el cual se acordará fecha y hora.

Tal como ya os informamos en el anterior comunicado, y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, aunque estamos potenciando las medidas de protección e higiene, han de abstenerse de asistir al centro aquellos alumnos con enfermedades crónicas que puedan suponer un riesgo frente al COVID-19 (excepto que dispongan de la valoración previa de su equipo de salud de referencia), así como también aquellos que en su ámbito familiar tengan algún caso positivo de coronavirus. Todos los alumnos que asistan al centro deben tomarse la temperatura antes de salir de casa y no acudir al centro en caso de tener fiebre.

Recuerden que, en cualquier caso, y con el objetivo de limitar el movimiento de la población al máximo, todos nuestros docentes están a disposición de sus alumnos mediante correo electrónico, pudiendo también concretar tutorías o actividades de refuerzo virtuales (mediante Google Meet) siempre que sea necesario. Se recomienda utilizar este sistema cuando sea posible.

En caso de realizar una tutoría o actividad de refuerzo en el centro, os informamos que estas sesiones tendrán una duración de una hora. Para cumplir con las medidas de protección e higiene necesarias, respeten los horarios acordados con el maestro o profesor y procuren ser puntuales tanto a la entrada como a la salida del alumno. Los alumnos no podrán quedarse en el centro ni permanecer en los patios fuera de la hora acordada para dicha reunión.

Además, os recordamos que hemos extremado las medidas de protección e higiene. El alumno que quiera asistir al centro recibirá por correo electrónico unas instrucciones oficiales de la Conselleria que deberá confirmar haber recibido y entendido (cómo toser y estornudar para protegerse y proteger a los demás, cómo usar correctamente la mascarilla, cómo limpiarse las manos para protegerse y proteger a los demás…). Se recomienda que el alumno venga al centro con mascarilla; en caso contrario, se le proporcionará en la entrada del colegio, donde también se dispondrá de gel o solución hidroalcohólica para limpiarse las manos antes de entrar en el centro.

La entrada y salida del colegio se tendrá que realizar por la escalera principal y el encuentro con el maestro o profesor se realizará en el patio cubierto, desde donde se trasladarán a una de las aulas preparadas para estas tutorías (aulas grandes y siempre con buena ventilación). Se procurará mantener siempre la distancia de seguridad de dos metros.

En cuanto a la potenciación de las medidas de higiene, todos los espacios del centro que son susceptibles de ser utilizados desde el momento en que se inicie este sistema de tutorías y actividades de refuerzo han sido desinfectados por una empresa certificada y hemos potenciado la limpieza del colegio para que los espacios utilizados sean higienizados después de ser usados. De la misma manera, los baños disponibles será limpiados periódicamente y contarán con jabón para la correcta limpieza de manos.

La visita de familias al centro no está todavía permitida en esta fase de la desescalada (excepto casos muy excepcionales, y con el visto bueno de la Dirección), pero recuerden que pueden contactar con cualquier maestro o profesor si quieren cualquier información o mantener una tutoría virtual con ellos. En este sentido, y siguiendo las instrucciones recibidas, les informamos también que no es aún posible que asistan al centro para recoger material de sus hijos. Nuestra intención es, siempre que las autoridades así lo permitan, darles esta posibilidad durante la fase 4 de la desescalada (que tiene como fecha prevista de inicio el día 22 de junio, si bien puede variar según la evolución de la pandemia). Les daremos más información al respecto más adelante.

Como siempre, les continuaremos informando de cualquier novedad mediante los canales oficiales: la página web www.cide.es, y las redes sociales (Facebook Col·legi CIDE Cooperativa d’Ensenyament, Twitter @CooperativaCIDE, e Instagram col.legi_cide). 

Agradecemos a toda la comunidad educativa su apoyo, comprensión y colaboración durante este periodo de tiempo complicado para todos.

Atentamente,

La Dirección y el Consejo Rector de la Cooperativa CIDE

Compartir: