Comunicat per a les famílies a 15 de març de 2020

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, s’ha decretat l’estat d’alarma a tot el país, fet que implica que algunes de les indicacions que vos vàrem fer arribar divendres es vegin modificades. En aquest sentit, vos volem informar que:

  • A partir de dilluns, el centre haurà de romandre tancat, tal i com indiquen les darreres instruccions rebudes. Si qualque alumne no va assistir al centre divendres i no va endur-se’n el material com es va indicar als nins aquell dia, haurà de treballar amb el material de què disposi a casa i amb els recursos que els docents faran arribar per correu electrònic. Demanam comprensió davant aquesta complicada situació. Òbviament, els docents també la tendrem amb les dificultats que els alumnes puguin trobar durant aquest període.
  • Es podrà continuar contactant amb el centre de manera telefònica (971606499) en horari de 9 a 13h o per correu electrònic (cide@cide.es).
  • Ja que aniria en contra de la normativa, totes les tutories presencials que s’havien de dur a terme al centre queden cancel·lades mentre duri l’estat d’alarma. Per descomptat, prioritàriament durant l’horari laboral, el professorat estarà a la vostra disposició per contestar a les consultes que famílies o alumnes els facin arribar mitjançant el correu electrònic. Com ja vos vàrem comunicar, disposau dels correus electrònics del professorat a la web del cide www.cide.es a l’apartat Secretaria, dins circulars per etapes. Novament, pregam que sigueu comprensius respecte a la situació actual, ja que com al dia a dia de l’escola, hi pot haver professors o mestres malalts qualque dia, o moments en els quals per circumstàncies de conciliació familiar o reunions de coordinació virtuals puguin no estar disponibles.
  • Respecte a les tasques que l’alumnat haurà de fer durant aquests dies, ens remetem a la informació que es va fer arribar a l’anterior comunicat, ja que continuen sense canvis. 

Com sempre, vos continuarem informant de qualsevol novetat mitjançant els canals oficials: la pàgina web www.cide.es, i les xarxes socials (Facebook Col·legi CIDE Cooperativa d’Ensenyament, Twitter @CooperativaCIDE, i Instagram col.legi_cide). 

Agraïm novament a tota la comunitat educativa el seu suport i comprensió durant aquest període de temps complicat per a tots.

Atentament,

La Direcció i el Consell Rector de la Cooperativa CIDE

 

 

Apreciadas familias,

Como ya saben, se ha decretado el estado de alarma en todo el país, lo que implica que algunas de las indicaciones que os hicimos llegar el viernes se vean modificadas. En este sentido, os queremos informar de que:

  • A partir del lunes, el centro tendrá que permanecer cerrado, tal y como indican las últimas instrucciones recibidas. Si algún alumno no asistió al centro el viernes y no se llevó el material como se indicó a los niños aquel día, tendrá que trabajar con el material del que disponga en casa y con los recursos que los docentes harán llegar por correo electrónico. Pedimos comprensión frente a esta complicada situación. Obviamente, los docentes también la tendremos con las dificultades que los alumnos puedan encontrar durante este período.
  • Se podrá continuar contactando com el centro de manera telefónica (971606499) en horario de 9 a 13h o por correo electrónico (cide@cide.es).
  • Ya que iría en contra de la normativa, todas las tutorías presenciales que se tenían que llevar a cabo en el centro quedan canceladas mientras dure el estado de alarma. Por supuesto, prioritariamente durante el horario laboral, el profesorado estará a vuestra disposición para contestar a las consultas que familias o alumnos les hagan llegar mediante el correo electrónico. Como ya les comunicamos, disponen de los correos electrónicos del profesorado en la web del CIDE www.cide.es en el apartado Secretaría, dentro de circulares por etapas. Nuevamente, rogamos sean comprensivos respecto a la situación actual, ya que como en el día a día del colegio, puede haber profesores o maestros enfermos algún día, o momentos en los que por circunstancias de conciliación familiar o reuniones de coordinación virtuales puedan no estar disponibles.
  • Respecto a las tareas que el alumnado tendrá que realizar durante estos días, nos remitimos a la información que se les hizo llegar en el anterior comunicado, ya que continúa sin cambios.

Como siempre, os continuaremos informando de cualquier novedad mediante los canales oficiales: la página web www.cide.es, y las redes sociales (Facebook Col·legi CIDE Cooperativa d’Ensenyament, Twitter @CooperativaCIDE, e Instagram col.legi_cide). 

Agradecemos nuevamente a toda la comunidad educativa su apoyo y comprensión durante este periodo de tiempo complicado para todos.

Atentamente,

La Dirección y el Consejo Rector de la Cooperativa CIDE

 

 

Compartir: