Comunicat sobre els lots de llibres, serveis i roba pel curs 2020-2021

 

Benvolgudes famílies,

Ens posam novament en contacte amb vostès per donar-vos una sèrie d’informacions i procediments que posarem en marxa per facilitar els tràmits administratius i burocràtics i així reduir els desplaçaments al col·legi:

 

SERVEIS PER AL CURS 2020-21

Els usuaris dels serveis de menjador, transport escolar i guarderia que han estat d’alta durant el curs actual es mantindran per el curs vinent, sense necessitat de fer cap tràmit, sempre tenint en compte els canvis d’etapa (com a excepció, l’alumnat que promocioni de 4t d’ESO a 1r de batxillerat o 1r de cicles formatius de formació professional i vulgui continuar fent servir algun d’aquests serveis, ho haurà de comunicar per correu electrònic a l’adreça facturacio@cide.es).

No obstant això, aquelles famílies que no desitgin continuar el curs 2020-21 amb algun dels serveis que els seus fills han fet servir durant el curs actual, serà suficient que ho comuniquin per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic esmentada, abans de dia 31/08/2020, indicant de quins dels serveis es vol donar de baixa.

Òbviament, aquests serveis es prestaran sempre i quan sigui possible, atenent les condicions sanitàries del COVID19 i seguint les indicacions de les autoritats competents. 

 

LOTS DE LLIBRES

Els lots de llibres dels cursos de 1r de primària fins a 3r d’ESO així com els de 2n curs de cicles formatius de grau mitjà de formació professional es podran comprar a la pàgina web del col·legi, www.cide.es, a l’apartat de compres (fent “click” damunt el carro de compra) des de dia 22/06/2020 fins dia 30/06/2020. 

Pensau que a l’hora de triar el lot de llibres, heu de triar el curs que farà l’alumne el curs 2020-21, no el curs actual.

L’alumnat de 1r curs de formació professional així com els nous alumnes dels cursos indicats al paràgraf anterior matriculats al col·legi durant el mes de juliol, podran comprar els lots de llibres a la nostra pàgina web de dia 01/08/2020 fins dia 14/08/2020.

Els lots de llibres adquirits d’aquest forma s’entregaran a l’alumnat a la seva aula el primer dia lectiu del curs 2020-21.

A més, els primers dies de setembre, si les circumstàncies sanitàries ho permeten, els dies 1, 2, 3, 4, 7, 8 i 9 (de 9 a 13 h) i els dies 1, 3, 7 i 9 (també de 15:30 a 17:30 h),  la Distribuidora Rotger farà venda presencial al Col·legi dels llibres de tots els cursos, incloent 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat. 

 

ROBA COL·LEGI

Les diferents prendes de roba (bates Infantil, bossa Infantil muda i bossa Infantil feinetes, camisetes, dessuadores i xandalls) que es fan servir al col·legi també es podran comprar a la nostra pàgina web, a l’apartat de compres fins dia 31 de juliol de 2021. Les prendes així comprades s’entregaran a les famílies el primer dia lectiu del proper curs. En cas que la talla no vagi bé, es podrà canviar a les oficines del col·legi.

A més, els primers dies de setembre, si les circumstàncies sanitàries ho permeten, els dies 1, 2, 3, 4, 7, 8 i 9 (de 9 a 13 hores) i els dies 1, 3, 7 i 9 (també de 15:30 a 17:30 hores), es podrà comprar aquesta roba al col·legi.

 

 

Estimadas familias,

Nos ponemos nuevamente en contacto con ustedes para darles una serie de informaciones y procedimientos que pondremos en marcha para facilitar los trámites administrativos y burocráticos y así reducir los desplazamientos al colegio:

 

SERVICIOS PARA EL CURSO 2020-21

Los usuarios de los servicios de comedor, transporte escolar y guardería que han estado de alta durante el curso actual se mantendrán para el próximo curso, sin necesidad de hacer ningún trámite, siempre teniendo en cuenta los cambios de etapa (como excepción, el alumnado que promocione de 4º de ESO a 1º de bachillerato o 1º de ciclos formativos de formación profesional y quiera seguir utilizando alguno de estos servicios, lo tendrá que comunicar por correo electrónico a la dirección facturacio@cide.es).

Sin embargo, aquellas familias que no deseen continuar el curso 2020-21 con alguno de los servicios que sus hijos han utilizado durante el curso actual, será suficiente que lo comuniquen por correo electrónico a la dirección de correo electrónico mencionada, antes de día 31/08/2020, indicando de qué servicios se quiere dar de baja.

Obviamente, estos servicios se prestarán siempre y cuando sea posible, atendiendo a las condiciones sanitarias del COVID19 y siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes. 

 

LOTES DE LIBROS

Los lotes de libros de los cursos de 1º de primaria hasta 3º de ESO así como los de 2º curso de ciclos formativos de grado medio de formación profesional se podrán comprar en la página web del colegio, www.cide. es, en el apartado de compras (haciendo “click” sobre el carro de compra) desde día 22/06/2020 hasta el 30/06/2020. 

Piense que a la hora de elegir el lote de libros, debe elegir el curso que hará el alumno/a el curso 2020-21, no el curso actual.

El alumnado de 1º curso de formación profesional así como los nuevos alumnos de los cursos indicados en el párrafo anterior matriculados en el colegio durante el mes de julio, podrán comprar los lotes de libros en nuestra página web de día 01/08/2020 hasta día 14/08/2020.

Los lotes de libros adquiridos de este forma se entregarán a los alumnos en su aula el primer día lectivo del curso 2020-21.

Además, los primeros días de septiembre, si las circunstancias sanitarias lo permiten, los días 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 (de 9 a 13 h) y los días 1, 3, 7 y 9 (también de 15:30 a 17:30 h), la Distribuidora Rotger hará venta presencial en el Colegio de los libros de todos los cursos, incluyendo 4º de ESO y 1º y 2º de bachillerato. 

 

ROPA COLEGIO

Las diferentes prendas de ropa (batas Infantil, bolsa Infantil muda y bolsa Infantil trabajitos, camisetas, sudaderas y chándales) que se utilizan en el colegio también se podrán comprar en nuestra página web, en el apartado de compras hasta el 31 de julio de 2021. Las prendas así compradas se entregarán a las familias el primer día lectivo del próximo curso. En caso de que la talla no vaya bien, se podrá cambiar en las oficinas del colegio.

Además, los primeros días de septiembre, si las circunstancias sanitarias lo permiten, los días 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 (de 9 a 13 horas) y los días 1, 3, 7 y 9 (también de 15:30 a 17:30 horas), se podrá comprar esta ropa en el colegio.

 

Compartir: