Convocatòria d’ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (2017-2018)

 

Benvolguts pares

 

El Ministeri d’Educació, mitjançant la Resolució de dia 3 dagost de 2017, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, ha publicat la convocatòria d’ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2017-2018.

 

Es convoquen, per al curs 2017-2018, les següents ajudes individualitzades:

a) Ajudes directes per a lalumnat incloent a lafectat per TDAH (trastorn per dèficit datenció per hiperactivitat) que requeresqui per un període de la seva escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.

b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.

c) Ajudes per programes específics complementaris a leducació reglada per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

 

Beneficiaris:

Lalumnat que presenta necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta podrà obtenir les ajudes o subsidis a què es refereixen els apartats a) i b) de larticle 1 quan reunesqui els següents requisits:

 

1. Presentar necessitat específica de suport educatiu derivat de discapacitat o trastorn greu de conducta sempre que dita necessitat hagi estat acreditada per alguna de les següents vies:

– Certificat dun equip de valoració i orientació dun centre base de lInstitut de Majors i de serveis Socials o òrgan corresponent de la comunitat autònoma.

– Certificat dun equip dorientació educativa i psicopedagògica del departament dorientació depenent de ladministració educativa corresponent.

– Certificat de discapacitat.

 

Lalumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals podrà obtenir lajuda a què es refereix lapartat c.

 

Les sol·licituds hauran d’emplenar-se telemàticament a la seu electrònica https://sede.educacion.gob.es a l’apartat corresponent a “Trámites y Servicios”, “Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (2017-2018)” .

 

Heu de presentar còpia daquest tràmit al centre educatiu de lalumne amb els documents i signatures pertinents.

 

Presentació de sol·licituds i documentació annexa

El lloc de presentació d’aquestes sol·licituds són els centres educatius i el termini finalitzarà el 28 de setembre de 2017.

 

 1. Documentació genèrica a aportar per a qualsevol ajuda sol·licitada:

 • Document d’identitat del sol·licitant (o NIE), si en disposa.

 • Documents d’identitat (o NIE), de la totalitat dels membres restants de la unitat familiar.

 • Certificat d’un equip de valoració i orientació d’un centre base dels Serveis Socials u òrgan corresponent de la comunitat autònoma (el signa el responsable a l’escola, si cal).

 • Certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació depenent de l’Administració educativa corresponent (el signa el responsable a l’escola, si cal).

 • Certificat de discapacitat.

 • Diagnòstic clínic dels serveis sanitaris sostinguts amb fons públics, en els supòsits de trastorns greus de conducta.

 • Certificat de família nombrosa.

 • Certificat de convivència dels padrins.

 • Si escau, documentació acreditativa d’ingressos a l’estranger.

 • Còpia de la llibreta d’estalvi o compte corrent, en què aparegui el número identificatiu d’aquest i els titulars. És necessari que el sol·licitant aparegui en qualitat de titular o cotitular.

 • En el cas de reeducació pedagògica o del llenguatge: memòria expedida pel centre o especialista que dóna el servei on consti informació sobre característiques, hores setmanals, especialista que el dóna i cost mensual. També declaració responsable de qui dóna el servei.

 • En el cas d’altes capacitats: memòria expedida pel centre o especialista que dóna el servei on consti informació sobre característiques, hores setmanals, especialista que el dóna i cost mensual

 

 1. Pel cas de situacions que impliquin una deducció de renda:

 • Certificat de minusvalidesa dels germans del sol·licitant.

 • Acreditació d’orfandat del sol·licitant.

 • Acreditació de dos o més germans universitaris dels sol·licitant, menors de vint-i-cinc anys, que estudien i resideixen fora del domicili familiar.

 

TROBAREU MÉS INFORMACIÓ AL SEGÜENT PDF.

Compartir: