El CIDE i els Idiomes

 

apcooperatiuVII_17

En matèria d’idiomes, l’objectiu general del CIDE és garantir el coneixement efectiu de les dues llengües oficials i un gran nivell d’anglès a l’acabament de l’ensenyament obligatori. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, es troba, actualment, en situació minoritzada. Per això, i sempre tenint en compte la situació sociolingüística real (alumnes, pares, personal no docent) el centre haurà de fomentar l’ús progressiu de la llengua catalana en els diferents aspectes del context escolar, sense oblidar el castellà.

Brightonbus

També consideram que les llengües estrangeres han de jugar un paper molt important en l’educació dels nins. Per aquest motiu, s’introdueix de forma primerenca l’ensenyament de la llengua anglesa en el segon cicle d’EI i augmentam la dedicació horària prevista en la normativa vigent. En aquest sentit, l’anglès és llengua estrangera obligatòria a tots els nivells. La llengua estrangera s’oferirà com a optativa als alumnes  d’ESO i als de Batxillerat sempre que la disponibilitat horària del professorat ho permeti. A més de tot això, com a centre amb un programa de Seccions europees en anglès, oferim auxiliars de conversa a EI i EP i un cert número de matèries no lingüístiques impartides en anglès.

 

Compartir: