Forma’t treballant amb el nou FP Dual (Grau Superior d’Informàtica)

Vols descobrir la nova formació professional que et permet aprendre mentre treballes? Coneix el nou FP Dual que oferim al CIDE amb el Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.

La modalitat dual et permet combinar la formació reglada i el treball remunerat. D’aquesta forma s’augmenten les possibilitats d’inserció laboral. L’estructura de la formació és la següent: els alumnes van a l’empresa durant els matins (25 hores setmanals) i a l’escola durant les tardes (15 hores setmanals).

De forma general, en el període comprès entre l’inici del 1r curs acadèmic i la finalització de la 2a avaluació, et formaràs exclusivament al centre educatiu, complementant amb continguts i activitats a distància. Una vegada compleixis els criteris establerts per iniciar el contracte per a la formació i l’aprenentatge, realitzaràs 5 hores diàries al centre de treball i 3 hores diàries al centre educatiu fins a acabar el curs. Al 2n curs compaginaràs des de l’inici la formació remunerada a l’empresa i la formació al centre educatiu.

En casos excepcionals aquests períodes podran variar, sempre tenint en compte la disponibilitat de les empreses i el compliment per part de l’alumnat dels criteris per a iniciar el treball remunerat. Tendràs un pla de formació i un tutor tant al col·legi CIDE com a l’empresa, que t’acompanyaran i realitzaran el seguiment dels teus progressos. A més, el nostre centre t’ofereix una hora addicional voluntària setmanal per a cada un dels mòduls que conformen el pla d’estudis del cicle, per poder resoldre els teus dubtes i atendre’t millor durant el teu procés formatiu.

 

Quins són els objectius de l’FP Dual?

Els objectius de la modalitat de formació professional dual són:

 • Establir entre el nostre centre i les empreses o entitats públiques o privades de l’àmbit de les Illes Balears un acord integrat i coordinat per simultanejar els ensenyaments d’aquesta modalitat de formació professional i la feina mitjançant un contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge dels alumnes del cicle formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.
 • Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels nostres alumnes que inicien la formació laboral, alternant la formació en el centre educatiu i la feina en una empresa o entitat pública o privada.
 • Establir una vinculació i adequació més gran entre la formació rebuda pels alumnes del CIDE i la feina que s’ha de desenvolupar a les empreses, atesa la corresponsabilitat entre el nostre centre educatiu i les empreses en tot el procés formatiu dels joves treballadors.
 • Facilitar la incorporació dels joves amb una titulació d’un cicle formatiu de formació professional del sistema educatiu al mercat de treball, en condicions òptimes de resposta laboral i qualificada.
 • Incentivar la contractació laboral a empreses o entitats públiques o privades amb necessitats de personal especialment qualificat.
 • Oferir estímuls i motivació als alumnes que finalitzen els ensenyaments de formació professional i tenen la necessitat d’incorporar-se al mercat laboral amb la competència i la qualificació professional suficient i adequada.

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris de «usabilitat» i qualitat exigides en els estàndards establerts.

 

Competències professionals

Desenvolupar, implantar, documentar i fer el manteniment d’aplicacions informàtiques multiplataforma, emprant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

 

Idoneïtat d’empresa:

Una possibilitat molt interessant és presentar un acord amb una empresa, en la qual realitzar la teva FPDUAL. En aquest cas, la teva sol·licitud d’admissió tendrà caràcter preferent. El CIDE valorarà que l’empresa proposada compleixi els requisits necessaris. Les persones que presenteu una proposta d’idoneïtat d’empresa podreu dur a terme la formació professional dual sempre i quan tengueu el vist i plau del CIDE com a empresa idònia per a la formació professional dual, a més de complir amb els requisits d’accés establerts.

El document per a poder tramitar la proposta d’idoneïtat d’empresa es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (http://fp.caib.es), i també pots sol·licitar-lo al CIDE.

 

Requisits per accedir a l’FP Dual:

 • Tenir entre 16 i 28 anys. Aquest límit màxim d’edat no és aplicable quan es tracti de persones amb discapacitat.
 • Tenir nacionalitat espanyola, certificat de registre de ciutadania comunitària o targeta familiar de ciutadà de la UE, o ser titular d’autorització de residència o residència i treball en Espanya en vigor. 
 • Ser resident a les Illes Balears amb una antiguitat mínima de dos anys. 
 • Estar inscrit en el SOIB com a demandant d’ocupació un mes abans de l’inici en l’empresa. 
 • No tenir qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu requerida per subscriure un contracte en pràctiques. 
 • Complir els requisits per matricular-se en un Grau Superior. Es pot accedir a places de cicles formatius de grau superior per diferents vies:
  • Accés via Batxiller: El requisit que permet l’accés per aquesta via és el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes d’admissió.
  • Accés via títol de tècnic: Poden accedir a cursar un cicle formatiu de grau superior per a l’accés via títol de grau mitjà, les persones que tenen un títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà).
  • Accés per altres vies: Les places reservades per a l’accés per altres vies es poden sol·licitar per les persones que han superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior, així com aquelles persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

 

Sortides laboralsgrau nou

 • Configurar i explotar sistemes informàtics.
 • Gestionar bases de dades.
 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a basses de dades.
 • Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives.
 • Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil.
 • Participar en la implantació de sistemes ERP (Enterprise Resource Planning – Planificació de Recursos Empresarials) – CRM (Costumer Relationship Management – Gestió de Relació amb Clients).
 • Gestionar informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint la seva integritat.
 • Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM.

 

Àmbit professional i de treball

En entitats públiques o privades de qualsevol mida, a l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relació amb els clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre altres; aplicacions desenvolupades i implantades en entorns de l’abast d’internet, extranet o intranet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

 

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

 

TERMINIS I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:

Durant el mes de juny s’obri el termini de presentació de sol·licituds.

 

HORARI DE SECRETARIA A L’ESTIU:  

 • Obert del 22 de juny al 20 de juliol i del 3 a l’11 de setembre:  de  9 a 13h.
 • Tancat a partir del 21 de juliol.

 

HORARI DE CAIXA (rebuts, autocar, facturació):  del 22 de juny al 13 de juliol i del 3 a l’11 de setembre: de 9 a 13h. Tancat a partir del 16 de juliol.  

 

Compartir: